Werkhervattingskas: hoe zit het met de WGA-premies?

Het sociale zekerheidsstelsel is aan veel veranderingen onderhevig. Eén van de veranderingen speelt zich af rondom de WGA-premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Kort gezegd betalen werkgevers premie om de kosten van arbeidsongeschiktheid mede te dekken. De premies voor de Werkhervattingskas (Whk) zullen komend jaar veranderen, waardoor payroll voor werkgevers een meer aantrekkelijke optie wordt. Wij horen u denken, wat houdt dit in? In dit artikel proberen we de regelgeving te verhelderen en u inzicht te geven in belangrijke keuzes.

Verzuim door arbeidsongeschiktheid (waaronder ziekte)

Werkgevers zijn vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor alle werknemers bij arbeidsongeschiktheid. Het maakt daarbij niet uit of de medewerker een vast dienstverband heeft of een bepaalde tijd contract had en ziek uit dienst is gegaan. Niet alleen bestaande werknemers, maar ook ex-werknemers kunnen aanspraak maken op een uitkering. Als een werknemer tijdens de loop van zijn contract voor bepaalde tijd ziek wordt en niet meer in staat is terug te keren op de werkvloer, gaat deze ziek uit dienst.
U krijgt daarom als (ex)werkgever te maken met hogere WGA-premies. De eerste twee jaar valt een arbeidsongeschikte onder de Ziektewet en krijgt deze een deel van het loon doorbetaald. Na die tijd is een werkgever nog maximaal tien jaar verplicht om een hoge premie Werkhervattingskas te betalen. Hoe ziet dit er concreet uit?

  • Gedurende de eerste twee jaar

Gedurende de eerste twee ziektejaren heeft de werkgever een loondoorbetalingsplicht. In de meeste cao’s is vastgelegd dat een zieke werknemer gedurende twee jaar 70% van het laatst betaalde loon krijgt betaald. Vaak is dit in het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemer.

  • Na twee jaar

Na twee jaar ziekte kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Heeft u als werkgever naar het oordeel van het UWV niet voldaan aan de re-integratieverplichtingen dan kan het UWV u verplichten om maximaal 1 jaar langer het loon van uw werknemer door te betalen. Deze zogenaamde loonsanctie is bepaald geen uitzondering. Essentieel is dus dat u gedurende de twee jaar ziekte voldoet aan de vereisten van de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Als uw werknemer na twee jaar ziekteverzuim geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, dan wordt u als werkgever vervolgens nog 10 jaargeconfronteerd met een hogere premie. Dus alle werkgevers zijn in totaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor hun zieke (ex)- werknemers.

werkhervattingskas

Wijzigingen in de wet per ingang van 2017

Vanaf januari 2017 zullen er specifiek twee veranderingen doorgevoerd worden in de wet rondom de sociale premies.
Als eerste wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen dienstverbanden voor bepaalde en onbepaalde tijd. Dit maakt de lasten voor een werkgever een stuk overzichtelijker. Per 1 januari zijn de WGA-verzekeringen dus voor alle dienstverbanden gelijk. Dit betekent dat, ook als u flexwerkers in dienst heeft, het risico op arbeidsongeschiktheid bij u blijft liggen. Een tweede, minder grote wijziging geldt voor bedrijven met een loonsom groter dan 322.000 euro, ofwel middelgrote en grote werkgevers. Als zij eigenrisicodrager zijn hoeven zij per ingang van volgend jaar lopende uitkeringen die eerder zijn ontstaan, zogenaamde staartlasten, niet meer af te betalen. Dit maakt het eigenrisicodragerschap aantrekkelijker, omdat bestaande lasten voor zieke werknemers niet hoeven worden meegenomen.

De hoop is dat deze maatregel zorgt voor meer aandacht voor ziekteverzuim vanuit de werkgevers en tegelijkertijd een snellere herintreding van werknemers. De gevolgen van zieke werknemers zijn vooral bij kleine bedrijven enorm, dus het is van groot belang dat werkgevers stilstaan bij een gezonde werkomgeving!

Kan ik me hier tegen verzekeren?

U kunt als volgt omgaan met de risico’s op hogere kosten.

  1. U kunt zich verzekeren bij het UWV of bij een private verzekeraar. Dit betekent een hogere premie betalen, maar minder administratief werk en begeleiding van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering neemt het UWV de verantwoordelijkheid namelijk over en betaalt u enkel de premie.
  2. U kunt eigenrisicodrager worden. Eigenrisicodrager zijn spreekt eigenlijk voor zich; de werkgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de Werkhervattingskas. Deze optie komt neer op een lagere premie maar wel meer financiële en administratieve verantwoordelijkheid. Dit betekent ook dat u zelf het re-integratietraject en het betalen van de bijbehorende kosten moet regelen. Het is wel verplicht hiervoor extern een verzekering voor af te sluiten. Toch kan deze optie op de lange termijn een kostenbesparing opleveren.
  3. Uw medewerkers gaan payrollen, waarbij u de risico’s uitbesteedt en dus nooit voor onaangename verrassingen komt te staan.

Risicovrij ondernemen bij payroll via Connexie

Wanneer u kiest voor het inzetten van Connexie, hoeft u niet na te denken over hoe u de WGA-lasten en Werkhervattingskas in de toekomst gaat financieren. Als u uw personeel onderbrengt bij Connexie, geeft u de risico’s op hogere premies en op doorbetaling bij ziekte dus uit handen. Verder zijn we met ons uitgebreide netwerk van opdrachtgevers in staat om vervangende arbeid aan te bieden. Wilt u meer weten over de voordelen van payroll? Of wilt u profiteren van het gemak? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag tot dienst!